21 października (wtorek)

9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników
10.00 – 10.45 Powitanie
10.45 – 11.15 Dziedzictwo kultury w konfliktach zbrojnych – prawo, praktyka, nowe wyzwania, Krzysztof Sałaciński, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Radca Ministra, Ministerstwo Kultury  i Dziedzictwa Narodowego
11.15 – 11.30  Przerwa kawowa

11.30 – 13.00 Panel  I.  Ochrona dziedzictwa kultury w konflikcie zbrojnym w świetle prawa międzynarodowego – część I

 1. W stronę prawa do kultury. Miejsce konwencji haskiej z 1954 roku w prawnomiędzynarodowym systemie ochrony kultury – dr Hanna Schreiber, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, UW.
 2. Prawa kulturalne a ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych – dr Agnieszka Bieńczyk-Missala, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, UW.
 3. Zwyczajowy charakter zakazu niszczenia oraz grabieży dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego we współczesnym prawie międzynarodowym – dr Andrzej Jakubowski, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, Instytut Nauk Prawnych PAN.
 4. Dyskusja

13.00 – 14.00  przerwa obiadowa

14.00 – 15.30 Panel II. Ochrona dziedzictwa kultury w konflikcie zbrojnym w świetle prawa międzynarodowego – część II

 1. Współczesna interpretacja prawa okupacji wojennej a ochrona dóbr kultury – dr Elżbieta Mikos-Skuza, Instytut Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji, UW.
 2. Placówki oświatowe – międzynarodowe prawo humanitarne i rzeczywistość – dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka,  Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski.
 3. Ochrona dóbr kultury podczas konfliktów zbrojnych nie mających charakteru międzynarodowego – dr Marta Pietras-Eichberger, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszów.
 4. Dyskusja

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

15.45 – 17.15  Panel III. Restytucja dzieł sztuki

 1. Usuwanie skutków konfliktu zbrojnego w świetle postanowień konwencji haskiej  z 1954 roku – dr hab. Kamil Zeidler, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet  Gdański.
 2. Kwestie restytucji dzieł sztuki  w konwencji haskiej z 1954 roku – prof. dr hab. Wojciech Kowalski, Ministerstwo Sprawa Zagranicznych.
 3. Ku przestrodze. Próby zabezpieczenia polskich zbiorów publicznych w przededniu II wojny światowej i ich konsekwencje – Karina Chabowska, Katarzyna Zielińska, Wydział do spraw Strat Wojennych, Departament Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 4. Dyskusja

17.15 – 17.30  Przerwa kawowa

17.30 – 19.00  Panel IV. Ochrona dziedzictwa kultury w konflikcie zbrojnym w świetle prawa krajowego

 1. Drugi protokół do konwencji haskiej – wyzwania dla systemu ochrony dziedzictwa  kulturowego w Polsce – dr Katarzyna Zalasińska, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Wydział Prawa i Administracji, UW.
 2. Pytania o zakres implementacji konwencji haskiej z 1954 roku i protokołów do prawa krajowego – mgr Magdalena Marcinowska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański.
 3. Zasady współczesnych konfliktów zbrojnych. Stany Zjednoczone Ameryki wobec haskiej Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego – dr Dobrochna Bach-Golecka, Instytut Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji, UW.
 4. Dyskusja

22 października (środa)

9.00 – 10.30  Panel V. Odpowiedzialność za naruszenia konwencji haskiej i jej protokołów w prawie międzynarodowym i krajowym

 1. Implementacja międzynarodowych norm prawnokarnych chroniących dobra kultury w konfliktach zbrojnych do polskiego prawa karnego – gen. Krzysztof Parulski, Akademia Obrony Narodowej.
 2. Ochrona dóbr kultury oraz kulturowy wymiar ludobójstwa w orzeczeniach Najwyższego Trybunału Narodowego – dr Patrycja Grzebyk, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski.
 3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone dobrom kultury w świetle orzecznictwa trybunałów międzynarodowych – mgr Lidia Szafaryn, Międzynarodowy Trybunał Karny.
 4. Dyskusja

10.30 – 10.45  Przerwa kawowa

10.45 – 12.30  Panel VI. Konwencja haska i jej protokoły w praktyce współczesnych konfliktów zbrojnych

 1. Stare Miasto w Dubrowniku jako cel ataku podczas wojny na Bałkanach w latach 1991-1992 w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego – dr Marcin Marcinko, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, Uniwersytet Jagielloński.
 2. Specyfika realizacji zadań ochrony dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle doświadczeń misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku (2003 – 2008) – mgr Mirosław Olbryś, Pracownie Konserwacji Zabytków, Biuro Handlu Zagranicznego, Spółka z o.o.
 3. Doświadczenia i wnioski z realizacji zadań ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach misji w Afganistanie – Marek Lemiesz, Ministerstwo Kopalń Republiki Afganistanu, Bank Światowy.
 4. Dyplomacja a ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych – dr Stanisław Smoleń, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 5. Dyskusja

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 14.30 Panel VII. W kierunku lepszej ochrony dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych

 1. Nowe inicjatywy ochrony dziedzictwa kultury w  konfliktach zbrojnych –  Program Błękitnej Tarczy, Pogotowia, Pomocy, Doradztwa na rzecz zagrożonego dziedzictwa – Lidia Klupsz, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 2. Upowszechnianie ochrony dóbr kultury w Siłach Zbrojnych RP w czasie pokoju i konfliktu zbrojnego – ppłk Wojciech Łęcki, Ministerstwo Obrony Narodowej.
 3. Czy potrzebujemy III protokołu dodatkowego do konwencji haskiej z 1954 r.? – mgr Katarzyna Bieszke, Uniwersytet Gdański.

Komunikaty:

 1. Zasady edukacji żołnierzy w zakresie ochrony dóbr kultury w Siłach Zbrojnych RP – ppłk dr Zbigniew Falkowski, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 2. Ochrona wojskowych nieruchomości zabytkowych – płk Tomasz Kalina, Dyrektor Biura Infrastruktury Specjalnej Ministerstwa .
 3. Dyskusja i podsumowanie konferencji.